Kategoria: Prawo e-commerce Data publikacji: 13 kwietnia 2020

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta jest to zbiór praw, które przysługują konsumentom, określone w różnych aktach normatywnych. Prawa te wywierają duży wpływ na przedsiębiorców działających na rynku B2C.

Zwroty towaru

Tego typu aktem normatywny jest np. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jednym z najistotniejszych postanowień jest regulacja dot. zwrotów produktów zakupionych poza sklepem. W takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Kolejne 14 dni od odstąpienia od umowy to termin, podczas którego nabywca ma czas na zwrot zakupionego produktu, warto pamiętać, że liczy się moment nadania, a nie dostarczenia do sprzedawcy produktu. Wówczas, przedsiębiorca zobowiązany jest również do zwrotu kosztów dostawy produktu, w pierwszą stronę, dotyczy to jednak, najtańszej możliwości dostawy z pominięciem odbioru osobistego. Przedsiębiorca, zarówno ma obowiązek przestrzegania powyższych praw, jak i informowania o tych prawach konsumenta, jeszcze przed dokonaniem zakupu. W przypadku braku obowiązku informacyjnego, konsument może wykonywać swoje prawo do zwrotu, w terminie do 12 miesięcy od otrzymania produktu.

Rękojmia, inaczej gwarancja prawna

Kolejnym prawem konsumenta wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego jest rękojmia, nazywana również gwarancją prawną. Jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne, sprzedanej rzeczy. Wady fizyczne produktu mogą polegać na: zmniejszeniu jego wartości lub użyteczności, niekompletności, albo braku określonych właściwości. Wady prawne mogą dotyczyć natomiast: Na należeniu rzeczy do osoby trzeciej, a nie sprzedającego. Na tym, że sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej. Na rzecz nałożono ograniczenie w zakresie korzystania z niej. Sprzedawca na podstawie rękojmi, odpowiada za powyższe wady w ciągu dwóch lat, od dnia wydania rzeczy konsumentowi. W przypadku wystąpienia i zgłoszenia przez konsumenta jednej z wad produktu, jego sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia tej wady lub wymiany na produkt bez wad. Jeżeli termin załatwienia sprawy jest nadmierne niedogodny dla konsumenta, sprzedawca zobowiązany jest zaakceptować odstąpienie od umowy, czyli najczęściej przyjąć produkt i zwrócić poniesione przez konsumenta koszty zakupu, a w niektórych przypadkach również koszty transportu.[1] Bardzo ważne jest rozróżnienie gwarancji i rękojmi, ta pierwsza nie jest narzucana przez przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku gwarancji, występuje duża dowolność, jeżeli chodzi o określanie terminów załatwienia sprawy oraz jej zakresu.

Platforma ODR

Dnia 9 stycznia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.[2] Następstwem tej ustawy było uruchomienie platformy 15 lutego tego samego roku. Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie o którym mowa, dotyczy platformy ODR, którą jest serwis internetowy. Za pośrednictwem tego medium, konsument korzystając z niezależnego mediatora, może rozstrzygać spór z przedsiębiorą, bez konieczności fizycznego spotykania się. Jednym z obowiązków, dotyczących tych przepisów, jest udostępnienie adresu URL do platformy ODR w łatwo dostępnym miejscu, w witrynie internetowej oraz zamieszczenie wystarczających informacji na temat tej platformy.[3]

Od 28 maja 2018 roku strony i sklepy internetowe obowiązuje RODO – kliknij i sprawdź jak przestrzegać praw jego dotyczących.

[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.165.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:201 3:165:TOC#ntr3- L_2013165PL.01000101-E0003

[3] https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers_pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *